به دخت

 
جديدترين مطالب

دامن با برش وپلیسه افقی

الگوی اساس را برای این دامن آماده میکنیم در قسمت جلوی دامن که سمت راست الگو است از نوک پنس تا پایین الگو را خطی عمودی رسم میکنیم و این خط را قیچی میکنیم وتکه سمت خط مر کزی را به تعداد پیلی هایی که ...

دامن لنگی بدون برش

 برای ساخت الگوی این دامن قسمت جلوی الگو را قرینه یا کامل میکنیم ای کار را در مورد دامن هایی که مدل آنها غیر قرینه هستند یعنی سمت چپ و راست دامن یک شکل نیست ودارای چین وبرش های یک طرفه است انجام میدهیم.

دامن حلزونی

برای رسم این دامن از الگوی اساس دامن استفاده میکنیم .

دامن فون

دامن فون خود بر سه نوع است: فون شماره 1، دامن فون شماره 2 و شماره3دامن فون شماره 1:از الگوی اولیه دامن استفاده می شود قد پنسها را در قسمت جلو و پشت تا روی خط باسن بزرگ علامت می زنیم. خطی به موازات خط ...

دامن کلوش

ابتدا دو خط عمود بر هم رسم می کنیم که راس آنرا B نام گذاری می کنیم خطی که به صورت افقی قرار می گیرد وسط جلو ی دامن است و خطی که به صورت عمود بر آن قرار می گیرد و روی ترکی ...

دامن لنگی

برای این دامن از 2 تا الگوی کامل جلوی دامن و یک الگوی کامل پشت مصرف می شود. برای اینکه قسمت زیرین دامن در جلوی لباس حالت آویزان نداشته باشد یک پنس 2 سانتی (روی الگو) روی خط باسن بزرگ می گیریم تا انتهای پنس ...

پاکتی شلوار

پـاچه شلـوار را دور تـا دور انـدازه متـر می کنیم که این اندازه طول پاکتی را تشکیل می دهد اگر بخواهیم پاکتی پهن باشد 6 سانت و اگر بخواهیم باریک باشد 4 سانت اندازه می زنیم. طول بدست آمده را به علاوه 2 سانت می ...

دامن شلواری فون

بـرای کشیـدن الگوی این دامن هم می توان از الگوی اولیه دامن استفاده کرد و هم از الگوی فون شماره 2 استفاده کرد. فون شدن و کشیدن هلالی فاق را در خط وسط پشت دامن هم انجام می دهیم. بعد از اینکه الگوی جلوی فون ...

دامنهای پیلی دار

الگوی دامنهای پیلی دار را هم می توان از الگوی دامن فون شماره 1 و هم از الگوی اولیه دامن استفاده کرد. اگر از الگوی اولیه دامن استفاده کنیم باید به دو پیلوی آن طرف از دامن که پیلی قرار دارد برای اینکه پیلی باز ...

دامن تنگ

از الگوی اولیه دامن استفاده می شود بعد از اینکه تمام مراحل الگو را گذراندیم (کشیدن الگو، کنترل کردن کمر دامن، آرایش پنس ها، قد دامن) در دامن تنگ در خط پهلو از قسمت پائین دامن(لبه دامن) 2 سانت به طرف پشت و 2 سانت ...

برش کمر دامن

برای بریدن کمر دامن گفته شد یا از امتداد وقد پارچه کمر را در می آوریم یا الگو را روی پارچه گداشته از یک طرف برش می کنیم و هرچه از کنار پارچه اضافه آمد برای کمر استفاده می کنیم.برای بریدن کمر روی پارچه اندازه ...

زاپاسها در دامن

کمر: برای کمر یک سانتیمتر زاپاس کافی است. پهلوها: برای پهلوها 2 الی 3 سانتیمتر زاپاس گذاشته می شود. لبه الگو یعنی قسمت انتهایی دامن: اگر الگو اندازه بود 2 سانت زاپاس برای خواب لبه دامن کافی است ولی اگر الگو را از قد اصلی دامن کوتاهتر ...

کنترل کردن کمر دامن

برای اینکه ببینیم کمر دامن اندازه کمر شخص مورد نظر در آمده یا نه فاصله بین پنس ها را روی خط کمر اندازه زده حاصل جمع این اندازه ها باید برابر با یک دوم دور کمر باشد.حد اختـلاف بیـن عـدد بـدست آمـده و اندازه دور ...

کادر دامن

برای کشیدن کادر دامن ابتدا به دو اندازه نیاز داریم یکی طول(که همان قد دامن است) و دیگری عرض (که نصف دور باسن است).وقتی الگو را روی زمین قرار می دهیم طرف راست الگو جلوی دامن است و طرف چپ دامن پشت دامن است.برای بدست ...

چند نکته در مورد دامن ها

بهتر است قبل از اینکه به آموزش کشیدن کادر دامن بپردازیم نکاتی در مورد دامنها را مورد توجه قرار دهیم.-معمولاً تمام دامنها از وسط پشت درز می خورند.     برای صاف کردن قسمت پائین دامن فون، دامن را روی زمین باز می کنیم بعد دو ...

دوخت دامن

برای دوخت یک دامن ابتدا باید اندازه های مربوطه را از شخص تهیه کنیم برای این منظور ما به چند اندازه نیاز داریم. 1- اندازه دور کمر 2- اندازه دور باسن 3- قد باسن 4- قد دامن

دامن شلواری ساده

برای کشیدن الگوی دامن شلواری بعد از کشیدن الگوی اولیه جلوی دامن روی خط وسط جلوی دامن به انـدازه یک سوم دور بـاسن از خط کمـر پـائیـن می آییم. که به این نقطه بدست آمده بلندی فاق می گوییم. بعد از نقطه بدست آمده روی ...

الگوی اساس دامن

برای ساخت هر الگویی نیاز به یک کادر داریم  کادر دامن به صورت مستطیل است که طول آن قد دامن وعرض آن نصف دور باسن  میباشد . 

نحوه اندازه گیری دامن

گود ترین قسمت کمر را نواری میبندیم  دور کمر را اندازه میزنیم بدون هیچ اضافه ای.برای اندازه دور باسن متر را در برجسته ترین قسمت روی باسن قرار میدهیم ودور باسن وشکم را اندازه میزنیم.

دامن ترک گوده دار

 الگوی دامن ترک را که قبلا آموزش دیده اید میتوان با مدل های دیگری نیز تر کیب کرد تا زیباتر به نظر بیاید .پس از رسم الگوی هر نوع دامن ترک با قد دلخواه  ابتدا قد گوده را از لبه دامن اندازه میزنیم اگر قد ...

صفحه :