به دخت

 
جديدترين مطالب

تنبلی کودکان!!!

یکی از نابهنجاری های اجتماعی که خانواده ها وجامعه از ان رنج میبرد مسئله تنبلی کودکان ونوجوانان است .تنبلی پدیده ای است ازاردهنده ومانعی جدی برای رسیدن به اهداف است ومیتواند به یک عادت همیشگی تبدیل شود .

صفحه :