به دخت

 
جديدترين مطالب

تغییر استحاضه قلیله

• اگر استحاضه قلیله زن بعد از نماز صبح یا بعد از نماز ظهر و عصر به متوسطه تبدیل شود، تکلیف چیست؟ (مثلاً اول خونی که می‌دید خیلی کم بود ولی بعد زیاد شود در حد متوسطه) همه مراجع (به جز مکارم ...

استحاضه قلیله

• استحاضه قلیله چیست؟ همه مراجع (به جز مکارم شیرازی): استحاضه قلیله آن است که هرگاه زن پنبه را داخل کند، خون ظاهرش را آلوده کند؛ ولی در پنبه فرو نرود. آیت‌الله مکارم شیرازی: استحاضه قلیله آن است که هرگاه زن پنبه را ...

وظایف مستحاضه قلیله

• وظیفه مستحاضه قلیله چیست؟ همه مراجع: مستحاضه قلیله سه وظیفه دارد: 1. برای هر نماز (در صورت خون دیدن) یک وضو بگیرد؛ به عنوان مثال برای نماز ظهر یک وضو و برای نماز عصر وضوی دیگر. 2. برای هر نماز بنابر ...

صفحه :