به دخت

 
جديدترين مطالب

جلسه چهارم سخنراني تربيت فرزند

استاد سيد مجتبي حورايي37 دقيقه

خواسته‌های نوزادان از روی صدا(3)

(قسمت سوم):كودكان نوزاد و شیرخوار كه هنوز زبان به لغت مادری نگشوده‌اند، زبان مخصوص خودشان را دارند كه برای اطرافیان و والدین مفهوم مشخصی ندارد.

خواسته‌های نوزادان از روی صدا(2)

(قسمت دوم):به همراه جزوهكودكان نوزاد و شیرخوار كه هنوز زبان به لغت مادری نگشوده‌اند، زبان مخصوص خودشان را دارند كه برای اطرافیان و والدین مفهوم مشخصی ندارد.

فهم خواسته‌های نوزادان از روی صدا

كودكان نوزاد و شیرخوار كه هنوز زبان به لغت مادری نگشوده‌اند، زبان مخصوص خودشان را دارند كه برای اطرافیان و والدین مفهوم مشخصی ندارد.

داستان كودكان.بهار كيه؟(صوت)

داستان كودكان

صفحه :