به دخت

 
جديدترين مطالب

چگونه میتوانیم به فتوای مرجع تقلید دست پیدا کنیم؟

1-   اینکه از خود مجتهد بشنویم. 2-   از دو نفر که عادل هستند و فتوای مجتهد را نقل میکنند بشویم. 3-   از کسی که قابل اعتماد و راستگوست بشنویم. 4-   در رساله خود مجتهد فتوا را ببینیم و یا اینکه بخوانیم.

اعمال بدون تقلید

اگر شخص مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، در صورتی اعمال او در ست  است که بفهمد به وظیفه واقعی خود عمل کرده است، یا عملش با فتوای مرجعی که وظیفه داشته از او تقلید کند یا با فتوای مرجع تقلیدی که ...

تغییر مرجع

تغییر مرجع در تمام مسائل سه حالت دارد: تغییر واجب:در  حالات زیر تغییر مرجع واجب است 1-   هرگاه یکی  از شرایط مرجع جامع الشرایط از بین برود.(مثلا مجتهد عقل خود  را از دست بدهد و ...) 2-   هرگاه شخص مکلف متوجه شود مرجعی که ...

تقلید از میّت

تقلید ابتدایی از میّت: تقلید ابتدایی از میّت را بیشتر فقها جایز نمی دانند. بقای بر تقلید میّت: (آیا زمانیکه مرجع تقلید فعلی ما از دنیا برود آیا میتوانیم همچنان از او تقلید کنیم؟). در صورتیکه مرجع تقلید از دنیا برود مکلف وظیفه ...

راههای شناخت مرجع جامع الشرایط:

1-  خود انسان یقین کند که فلان مجتهد اعلم هست و تمام شرایط را دارد. 2-  دو نفر که عالم و عادل هستند و میتوانندمجتهد یا اعلم را تشخیص دهند مجتهد یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند. 3-  عده ای از اهل علم ...

شرایط مرجع تقلید:

1-   مرد باشد.(البته زن میتواند به درجه اجتهاد برسد ولی دیگران نمی توانند از او تقلید کنند.) 2-   بالغ باشد. 3-   عاقل باشد. 4-   شیعه ی دوازده امامی باشد. 5-   حلال زاده باشد.

معنای تقلید:

 تقلید در لغت به معنای انداختن گردن بند به گردن دیگری است و در اصطلاح معانی مختلفی دارد که بطور کلی به معنای عمل به دستورها و فتواهای مرجع تقلید معیّن است.  

صفحه :