به دخت

 
جديدترين مطالب

زن و اولویت های شغلی

مسئولیت های خانه همسو با فطرت زنان و از دیرباز وظیفه آنان بوده است و زنان به انجام آن عشق می ورزیدند. از سوی دیگر تبلیغات فراوانی که برای اشتغال زنان به کارهای اجتماعی وجود دارد، کار زن را در بیرون از خانه به ...

صفحه :