به دخت

 
جديدترين مطالب

واجبات رکوع

رکوع پنج واجب دارد: 1. خم شدن به قصد رکوع تا حدی که انگشتان دستش به زانوها برسد و بنابر احتیاط مستحب مقداری خم شود که کف دستش به زانوها برسد.

وظیفه کسی که نمی‌تواند به طور معمول رکوع کند

1-کسی که نمی‌تواند به مقدار رکوع خم شود باید به هر اندازه که می‌تواند خم شود. 2- کسی که اصلاً نتواند خم شود باید نشسته رکوع کند. 3- کسی که نمی‌تواند نشسته رکوع کند باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع، با سر ...

برخی از مستحبات رکوع

1- مستحب است ذکر رکوع را سه یا پنج یا هفت مرتبه بلکه بیشتر بگوید 2- مستحب است پیش از رفتن به رکوع در حالی که راست ایستاده تکبیر بگوید.

ایستادن و آرامش بعد از رکوع

بعد از تمام شدن ذکر رکوع، باید بایستد و بعد از آن که بدن آرام گرفت به سجده برود و اگر عمداً پیش از ایستادن، یا پیش از آرام گرفتن بدن به سجده برود نمازش باطل است. منبع:احکام عمومی، جلد1، محمد وحیدی، انتشارات سنابل.

آرامش بدن در رکوع

1-در رکوع باید به مقدار ذکر واجب، بدن آرام باشد. 2- اگر پیش از آن که به مقدار رکوع خم شود و بدن آرام گیرد، عمداً ذکر رکوع را بگوید، نمازش باطل است. 3- اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب، عمداً سر ...

ذکر رکوع

در رکوع، هر ذکری گفته شود کافی است، ولی احتیاط واجب آن است که به قدر سه مرتبه «سُبحانَ اللهِ» یا یک مرتبه «سُبحانَ رَبِیَ العَظیمِ وَ بِحَمدِهِ» کمتر نباشد. منبع:احکام عمومی، جلد1، محمد وحیدی، انتشارات سنابل

رکوع

در هر رکعت بعد از قرائت نمازگزار باید به اندازه‌ای خم شود که بتواند دست را به زانو بگذارد و این عمل را «رکوع» می‌گویند.

صفحه :