به دخت

 
جديدترين مطالب

آب مضاف

آبی است که یا از چیزی گرفته باشند (مانند آب سیب و هندوانه) و یا با چیزی مخلوط شده باشد، به قدری که به آن، آب نگویند مانند شربت. منبع:آموزش احکام ویژه پسران، محمد حسین فلاح زاده،دفتر نشر الهادی.  

آب کُر و قليل

آب کُر آبی که نه از زمین بجوشد و نه آب باران باشد بلکه راکد باشد، اگر مقدارش زیاد باشد، چنانکه اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن هر یک 5/3 وجب باشد بریزند پر شود، به آن آب، آب کر می ...

آب باران و چاه و جاري

به آبی که از زمین می‌جوشد، اگر جریان داشته باشد «آب جاری» گویند منبع:آموزش احکام ویژه پسران،محمد حسین فلاح زاده، دفتر نشر الهادی.   

اقسام آب ها

مُطلق كه شامل آب چاه ، آب جاري ، آب باران ، آب راكد (شامل كر و قليل) منبع:آموزش احکام ویژه پسران، محمد حسین فلاح زاده،دفتر نشر الهادی. 

آب مطلق

 آبی است که مضاف نباشد نکته :فقط آب مطلق است که چیز نجس را پاک می کند ، ولی آب مضاف مثلا آب پرتغال ممکن است چیز کثیفی را تمیز کند ولی هرگز پاک نمی کند منبع:آموزش احکام ویژه پسران، محمد حسین فلاح زاده،دفتر نشر الهادی.

صفحه :