به دخت

 
جديدترين مطالب

راه درمان

اگر انسان به پایان پذیری عمر خود و به سرانجامی که دارد بیندیشد و به جایگاهی که به سوی آن در حرکت است فکر کند، بدون تردید، از آرزوهای ویرانگر، بی زار می گردد و فریب آنها را نخواهد خورد. مهم این است که ...

آرزوهای زندگی

زندگی پویا و پویایی زندگی این است که انسان، نگاه به آینده داشته باشد. بدون نگاه به آینده چرخ زندگی از حرکت باز می ایستد. نگاه حسرت آمیز به گذشته، نوعی « واپس گرایی» است و نگاه به حال، موجب «ایستایی» می گردد. آنچه ...

انتظار بی پایان

امید وانتظار، همراه یکدیگرند. انسان امیدوار، انتظار نیز دارد؛ انتظار رسیدن به خواسته ها و آرزوهایش. اگر انسان، آرزویی دست نایافتنی داشته باشد، انتظار وی نیز انتظاری بی پایان و در نتیجه، بی فایده خواهد بود. هر چند انتظار، سخت است، اما آنچه آن ...

آرزوهای دراز

اما هر چیزی حدی دارد و اگر آن حد، حفظ نشود، دو جنبه افراط و تفریط نیز پیدا می کند. امید نیز همین گونه است. جنبه تفریط آن، «ناامیدی» است؛ اما جنبه افراطی نیز دارد که در فرهنگ دین از آن به عنوان «آرزوهای ...

دست نایافتنی بودن

عمر انسان و ظرفیت پاسخگویی دنیا به خواسته های مادی او، محدود است. اگر خواسته ها و آرزوهای انسان در همین قلمرو باشد، دست یافتنی است و مشکلی پیش نخواهد آمد؛ اما اگر از قلمرو عمر و ظرفیت دنیا فراتر رود، بدیهی است که ...

کوچک سازی داشته ها

کسی که صاحب آرزوهای طولانی است، همواره لذت را در چیزی می داند که ندارد و به همین جهت، از آنچه دارد بهره مند نمی شود. چنین افرادی همواره از آنچه دارند، نالان و ناراضی اند و چیزهایی را آرزو می کگنند که ندارند. ...

ناکامی، فرجام آرزوهای دراز

یأس، جنبه تفریطی امید است و آرزوهای دور ودراز، جنبه افراطی آن و این دو باید در مقابل هم باشند. اما جالب این جاست که نتیجه آرزوهای دور ودراز، یأس و ناامیدی است. از این جهت می توان آرزوها را به «سراب» تشبیه کرد؛ ...

نیرنگبازی آرزوها

دنیا به جهت ظاهر خیره کننده و ماهیت چرب و شیرینش، فریبنده است و از این رو، انسان را به آرزوهای طولانی می فریبد. آرزوهای دور ودراز، قرار است که انسان را به کامیابی های بیشتر برسانند و انتظار این است که پایان راه، ...

صفحه :