به دخت

 
جديدترين مطالب

عقد و طلاق حائض

• حکم خواندن عقد ازدواج و طلاق زن در ایام عادت ماهانه چیست؟ همه مراجع: خواندن عقد ازدواج در ایام عادت اشکال ندارد؛ ولی طلاق زن در این ایام صحیح نیست؛ مگر در موارد ذیل: 1. شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکی ...

مستحبات حائض

• چه کارهایی بر زن حائض مستحب است؟ بر زن حائض مستحب است که در وقت نماز، خود را از خون پاک کند و پنبه و دستمال را عوض نماید و وضو بگیرد و اگر نمی‌تواند تیمم کند. آن‌گاه در جای نماز رو به ...

مکروهات حائض

• چه کارهایی بر زن حائض مکروه است؟ کارهای زیر بر زن حائض مکروه است: 1. خواندن قرآن؛ 2. همراه داشتن قرآن؛ 3. دست زدن به حاشیه و مابین خط‌های قرآن؛ 4. خضاب کردن به حنا و مانند آن. تبصره: ...

صفحه :