به دخت

 
جديدترين مطالب

نسل امروز و نسل دیروز

در دنياي امروز شاهد تحولات عظيمي در عرصه‌هاي زندگي اجتماعي هستيم به گونه‌اي كه در نتيجه اين تحولات، بسياري از باورها و عقايدي كه ريشه در تاريخ گذشته و فرهنگ حاكم بر جوامع ايراني داشته نيز دستخوش تغييراتي اساسي شده است.

هياهوي جواني‌

عبور از نوجواني و رسيدن به دنياي پر هياهوي جواني ويژگي‌هاي خاص خود را دارد. مساله اينجاست كه والدين در مورد شيوه برخورد با كودكان و همسران و گاهي سالخوردگان دقت مي‌كنند، اما كمتر درباره چگونگي روحيات و نحوه برخورد خود با فرزندان نوجوان‌شان كه ...

صفحه :