به دخت

 
جديدترين مطالب

بچه گوشه گیره؟

گوشه‌گير، كسي است كه از مردم دوري مي‌كند و عزلت مي‌گزيند. اما گوشه‌گيري زماني حالت بيماري پيدا مي‌كند كه فرد از آميزش با جمع و همنوعان خود بيزار و بيمناك باشد. در اين مورد، اگر گوشه‌گيري به موقع درمان نشود به پيدايش حالات رواني شديد ...

صفحه :