به دخت

 
جديدترين مطالب

آنچه در نیّت معتبر است

1. مشخص کردن نمازی که بنا دارد بخواند؛ اگر در نماز ظهر یا عصر نیّت کند که چهار رکعت نماز می خوانم و معیّن نکند نماز ظهر است یا عصر نماز او باطل است و نیز کسی که مثلا قضای نماز ظهر بر او ...

معنای نیّت

"نیّت" قصد و توجه نسبت به انجام عمل است و لازم نیست نیّت را از قلب خود بگذراند یا مثلا به زبان بگوید دو رکعت نماز صبح میخوانم قربۀً الی الله و بنابر احتیاط واجب نیت نماز را به زبان تلفظ نکند به خصوص ...

صفحه :