به دخت

 
جديدترين مطالب

معنای تکبیره الاحرام

نماز با گفتن «اَللهُ اَکبَر» آغاز می‌شود و به آن «تَکبیرَۀُ الاِحرام» می‌گویند. چون با همین تکبیر است که بسیاری از کارها که قبل از نماز جایز بوده بر نمازگزار حرام می‌شود، مانند خوردن و آشامیدن، خندیدن و گریستن. منبع:احکام عمومی، جلد1، محمد وحیدی، ...

واجبات تکبیره الاحرام

1-به عربی صحیح گفته شود. 2- هنگام گفتن «الله اکبر» بدن آرام باشد. 3- تکبیره الاحرام را طوری گفته شود که اگر مانعی در کار نباشد خود فرد صدای خویش را بشنود، یعنی بسیار آهسته نگوید. 4-بنابر احتیاط واجب آن را به ...

صفحه :