به دخت

 
جديدترين مطالب

ترتیب در نماز

نماز باید بدین ترتیب خوانده شود: تکبیره الاحرام، قرائت، رکوع، سجود، و در رکعت دوم پس از سجود، تشهد بخواند و در رکعت آخر، پس از تشهد، سلام دهد. منبع:احکام عمومی، جلد1، محمد وحیدی، انتشارات سنابل.

صفحه :