به دخت

 
جديدترين مطالب

نماز با لباس نجس در شرایط زیر اشگالی ندارد

اگر نمازگزار در موارد زیر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند صحیح است: 1.نداند بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز متوجه شود.

لباس مکروه در نماز

پوشیدن لباس سیاه و چرک و تنگ و لباسی که نقش صورت دارد و باز بودن تکمه‌های لباس در نماز مکروه است. منبع: احکام عمومی جلد ا، محمد وحیدی، انتشارات سنابل.

لباس مستحب برای نماز

- پوشیدن عبا و لباس سفید و پاکیزه‌ترین لباس‌ها و استعمال بوی خوش و دست کردن انگشتری عقیق در نماز، مستحب است. منبع: احکام عمومی جلد ا، محمد وحیدی، انتشارات سنابل.

شرایط لباس نمازگزار

1.پاک باشد 2. غصبی نباشد.(مباح باشد) 3. از اجزای مردار نباشد. 4. از اجزای حیوان حرام گوشت نباشد. 5. اگر نمازگزار مرد است لباس او طلاباف نباشد. 6. اگر نمازگزار مرد است لباس او از ابریشم خالص ...

مقدار پوشش زن در نماز

زن باید در موقع نماز تمام بدن حتی سر و موی سر خود را بپوشاند؛ ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می شود و دستها تا مچ و پاها تا مچ پا لازم نیست. اما برای آنکه یقین کند مقدار واجب را ...

مقدار پوشش مرد در نماز

مرد باید در حال نماز ، حتی اگر کسی او را نبیند عورتین خود را بپوشاند. و بهتر است از ناف تا زرانو را هم بپوشاند(و از ان بهتر این است که لباس کاملی را که در برابر افراد محترم به تن می کند را ...

در موارد زیر باید به جای وضو و غسل تیمم کرد

1.در تمام وقت آبی که با ان وضو بگیرد ند ارد. 2. دست پیدا کردن به آب برایش دشوار باشد. 3. دست پیدا کردن به آب برایش خطر یا ضرر داشته باشد. 4. برای دست پیدا کردن به آب باید مرتکب کار ...

دستور تیمّم

در تیمبم چند چیز واجب است؛ 1. زدن کف دو دست با هم بر چیزی که تیمّم بر آن صحیح است. 2. کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی و دو طرف آن ، از جایی که موی سر می روید، تا ابروها و بالای ...

مواردی که رعایت قبله مستحب است

1. در حال قرائت قرآن 2. در حال ذکر 3. در حال تعقیب نماز 4. در حال سجده ی شکر 5. در حال سجده ی واجب قرآن 6.بطور کلی در حال نشستن منبع: احکام عمومی جلد ا، محمد وحیدی، انتشارات سنابل.

مواردی که رعایت قبله واجب است

برای موارد زیر حتما باید رو به قبله قرار گرفت 1. نمازهای واجب یومیّه و قضای آنها و نماز احتیاط و سجده و تشهّد فراموش شده و همچنین تمام نمازهای واجب و اما نمازهای مستحبی در غیر حال راه رفتن و سواری، رعایت قبله شرط صحت ...

معنای قبله

"قبله" در لغت به معنای جهت است زیرا نماز گزار در مقابل آن می ایستد. و قبله در نماز یعنی اینکه نمازگزار رو به کعبه بایستد و نمازش را بخواند. منبع: احکام عمومی جلد ا، محمد وحیدی، انتشارات سنابل.

قبله

1- خانه کعبه، که در شهر مکّه و در مسجدالحرام قرار دارد، «قبله» است و نمازگزار باید رو به آن نماز بخواند. 2- کسی که بیرون شهر مکه و دور از آن است اگر طوری بایستد که بگویند رو به قبله نماز می‌خواند، کافی ...

غسل ترتیبی

در غسل ترتیبی بیشتر فقها و حضرت امام قدس سره فتوی داده اند که باید به نیّت غسل اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ بدن را بشوید و بعضی از فقها فرموده اند: اول سر و گردن و بعد بدن رابشوید ...

غسلهای واجب

غسلهای واجب هفت تا است؛ 1. غسل جنابت 2. غسل حیض 3. غسل نفاس 4. غسل استحاضه 5. غسل میّت 6. غسل مسّ میّت

مکان نمازگزار

مکانی که انسان در آن نماز می‌خواند باید دارای شرایط زیر باشد: * مباح باشد (غصبی نباشد). * بی‌حرکت باشد (مانند اتومبیل در حال حرکت نباشد). * تنگ و سقف آن کوتاه نباشد تا بتواند قیام و رکوع و سجود را به طور صحیح انجام ...

احکام مکان نمازگزار

1-نماز خواندن در مکان غصبی (مثلاً در خانه‌ای که بدون اجازه صاحبخانه وارد شده ایم) باطل است. 2-در حال ناچاری نماز خواندن بر چیزی که حرکت می‌کند، مانند قطار و هواپیما و در جایی که سقف آن کوتاه است و یا جایش تنگ است، مانند ...

از دیگران کمک نگیرد

- کسی که می‌تواند اعمال وضو را انجام دهد، نباید از دیگری کمک بگیرد، پس اگر شخص دیگری صورت و دست او را بشوید و یا مسح او را انجام دهد وضو باطل است. 2- کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد، باید نایب بگیرد که او ...

موالات

1- موالات یعنی؛ پشت سر هم انجام دادن و فاصله نینداختن بین اعمال وضو. 2- اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که وقتی می‌خواهد جایی را بشوید یا مسح کند رطوبت جاهایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده، خشک شده باشد، ...

ترتیب

کارهای وضو بدین ترتیب باید انجام شود: * شستن صورت * شستن دست راست * شستن دست چپ * مسح سر * مسح پای راست * مسح پای چپ اگر ترتیب اعمال وضو بهم بخورد وضو باطل است، حتی اگر پای چپ و راست را ...

چگونگی وضو

نمازگزار در وضو باید ابتدا صورت را بشوید، از آنجا که موی سر روییده تا آخر چانه و از پهنا فاصله بین شست و انگشت میانه که بر روی صورت قرار گیرد و سپس دست راست و بعد از آن دست چپ را (هر کدام ...

صفحه :  [اولین] [آخرین]