به دخت

 
جديدترين مطالب

جنبه فکری و فرهنگی

آنچه انسان می شنود، یا می خواند، یا فرامی گیرد، در شکل دهی اندیشه وروان او مؤثر است . باید آنها را مورد توجّه و مراقبت قرار دهد؛ زیرا همه ی خواندنی ها و دیدنی ها خوب و سالم نیستند ،گاهی برخی از کتابها و ...

جنبه عاطفی

دختران به حکم فطرت و طبیعت، افرادی با عاطفه و مهرورزند و این عاطفه در آنها نشان کمال خلقت آنهاست؛ اما باید در هدایت این عواطف پیش قدم بود تا خدای ناکرده به انحراف کشیده نشود. بنابراین ، با الگو سازی و بیان زندگی و ...

جنبه زیستی

اسلام همان طور که به مراقبت و پرورش روح دستور داده، به پرورش و حفظ سلامتی نیز تاکید نموده است؛ دختری که فردا می خواهد به عنوان مادر و همسر در زندگی نقش ایفا کند باید دارای بدنی سالم، چابک و قوی باشد؛ به همین ...

جنبه روانی

مراقبت های روانی و حمایت از دختران در مراحل رشد، اصلی مهم است. باید در تربیت دختران به آنها روحیه داد و روان آنها را مقاوم ساخت تا بتوانند جنبه های عاطفی خود را تعدیل کنند، در تحمل مسائل و پذیرش سختی ها و دشواری ...

جنبه اجتماعی

بخشی از مراقبت ها و حمایت ها در زمینه روابط اجتماعی است. روابط اجتماعی لازمه یک زندگی است و در این زمینه دختران به دوستی ها اهمیت می دهند. اما وظیفه پدر و مادر این است که مواظب روابط اجتماعی دخترشان با دیگران باشند و ...

صفحه :