به دخت

 
جديدترين مطالب

نماز با لباس نجس در شرایط زیر اشگالی ندارد

اگر نمازگزار در موارد زیر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند صحیح است: 1.نداند بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز متوجه شود.

لباس مکروه در نماز

پوشیدن لباس سیاه و چرک و تنگ و لباسی که نقش صورت دارد و باز بودن تکمه‌های لباس در نماز مکروه است. منبع: احکام عمومی جلد ا، محمد وحیدی، انتشارات سنابل.

لباس مستحب برای نماز

- پوشیدن عبا و لباس سفید و پاکیزه‌ترین لباس‌ها و استعمال بوی خوش و دست کردن انگشتری عقیق در نماز، مستحب است. منبع: احکام عمومی جلد ا، محمد وحیدی، انتشارات سنابل.

شرایط لباس نمازگزار

1.پاک باشد 2. غصبی نباشد.(مباح باشد) 3. از اجزای مردار نباشد. 4. از اجزای حیوان حرام گوشت نباشد. 5. اگر نمازگزار مرد است لباس او طلاباف نباشد. 6. اگر نمازگزار مرد است لباس او از ابریشم خالص ...

مقدار پوشش زن در نماز

زن باید در موقع نماز تمام بدن حتی سر و موی سر خود را بپوشاند؛ ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می شود و دستها تا مچ و پاها تا مچ پا لازم نیست. اما برای آنکه یقین کند مقدار واجب را ...

مقدار پوشش مرد در نماز

مرد باید در حال نماز ، حتی اگر کسی او را نبیند عورتین خود را بپوشاند. و بهتر است از ناف تا زرانو را هم بپوشاند(و از ان بهتر این است که لباس کاملی را که در برابر افراد محترم به تن می کند را ...

صفحه :