به دخت

 
جديدترين مطالب

آیا استقلال دادن به نوجوان كار درستی است ؟

بحث در باره استقلال همراه با شناخت وابستگی است، زیرا استقلال نقطه مقابل وابستگی است. هر انسانی از بدو تولد و حضور در عرصه حیات اجتماعی در بالاترین مرتبه وابستگی است وهر اندازه كه توانمندی او افزایش یابد، از وابستگی اش كاسته می شود.

برنامه رشدپسران

لازم به ذكر است كه الزاما دوران نوجواني از 9تا21سالگي نيست بلكه ممكن است از 12 تا 19 سالگي هم باشدولي در كل اين فواصل سني را شامل مي شود براي برخي ديرتر وبراي برخي زودتر .

برنامه سه مرحله اي رشد پسران

نوجوان:نوجواني پسران به سه مرحله تكاملي تقسيم مي شود وبه دنبال آن اطلاعات وراهبردها وراه كارهايي براي مراقبت از پسران در هر يك از اين مراحل ارائه داده مي شود.وبايد به اين توجه داشته باشيم كه در جسم ومغز پسران ما،در فاصله سني نه تا ...

چراپول توجيبي؟

بر اساس بعضي تحقيقات بررسي شد كه بر خلاف تفكر والدين كه مي پنداشتند ، پول توجيبي فرصتي آموزشي براي به دست آوردن اعتماد به خويشتن در تصميم گيري هاي مالي ومديريت كردن پول است ،بيشتر نوجوانان ،پول توجيبي را براي برخوردار شدن از موارد ...

نوجوانان به چه نوع كمك هايي نياز دارند؟

طبق نظر سنجي اي كه از خود نوجوانان انجام شده آنها نيازهاي خود را اينچنين بيان مي كنند:روابط اجتماعي :نياز به راهنمايي وكمك در برخورد با ديگران ،دوست يا بي ،آداب معاشرت ،مسئوليت هاي اجتماعي ،مداخله هاي والدين در كسب اطلاعات درباره حقايق به بلوغ ...

نیاز پسران به گروه

هراس از گمنامی و تنهایی، نوجوان را برمی‌انگیزد تا خود را در ارتباط با گروه همسالان قرار دهد. رنج ناشناخته ماندن آنچنان او را تحت تأثیر قرار می‌دهد که برای احساس تعلق به گروه، بیشترین فعالیت را از خود بروز می‌دهد. همبستگی گروهی در ...

نیاز به اشتغال

قبول این واقعیت که برخی از نوجوانان درون‌گرا بوده و از دنیای خارج روی برگردانیده و به سوی خود متوجه می‌شوند، ما را برمی‌انگیزد که تدبیری در این جهت بیندیشیم.  اگر درون‌گرایی از حد اعتدال تجاوز کند به نوعی در خودفرورفتگی عاطفی می‌انجامد که اصطلاحاً ...

نیاز به استقلال نسبی

نوجوانی دورۀ رها شدن از وابستگی‌های خانوادگی و ورود به صحنه اجتماعی است. نوجوان از جهت وابستگی عاطفی از خانواده، جدا می‌شود و به تدریج اتکای به خود و پیوستن به جامعه را به دست می‌آورد و تجربه می‌کند. در مرحلۀ اوّل؛ والدین، فرزندان ...

نیاز به هویت‌جویی

جستجوی هویت، همواره با سایه‌ای از ابهام، نگرانی و تردید همراه است. نوجوان درصدد است تا در دنیای پرازدحام و شدیداً متغیر معاصر، جایگاه خود را بیابد و هویتی از خویش به دست آورد. نوجوان بر آن است تا هویت موردنظر را آن گونه ...

گرایش به جنس مخالف

یکی از نیازهای نوجوانان پسر گرایش به جنس مخالف است. با توجه به شدت عواطف نوجوانان گرایش به جنس مخالف مختلف است و بیشتر در سن 14 تا 16 سالگی به جنس مخالف گرایش پیدا می‌کنند.   

صفحه :