به دخت

 
جديدترين مطالب

دنیا محل سختی ها

ما انسانها، خواهان راحتی، آسایش و کامجوئی هستیم و از این رو، دنیا را محل برآورده شدن این خواسته ها می دانیم و یا دست کم می خواهیم که چنین باشد. ولذا مرگ خود وعزیزانمان را یک فاجعه و خسارت بزرگ دانسته، از آن ترسان ...

سختی ها اجتناب ناپذیرند

تحمل ناپذیری حوادث، به خاطر این است که از زندگی، انتظار راحتی بدون سختی را داریم و این، ریشه در غیرواقعی بودن شناخت ما از دنیا دارد. آنچه مهارت های مقابله با سختی ها را بوجود می آورد پذیرش این واقعیت است که سختی ها ...

سختی ها برگشت ناپذیرند

یکی از واقعیت های سختی ها، " برگشت ناپذیری " آنهاست. سختی ها براساس تقدیر الهی، شکل می گیرند وتقدیر الهی بر اساس حکمت و مصلحت انسانها رقم می خورد. از این رو، وقتی پدیده ی ناخوشایندی فرا رسد، تا مأموریت خود را انجام ندهد ...

پذیرش موقعیت

امام علی (علیه السلام) با تکیه بر اصل برگشت ناپذیری سختی ها، پذیرش موقعیت را شرط گذر سالم از آن برمی شمرد: همانا گرفتاری ها اهدافی دارند که حتما باید به آنها برسند. پس اگر کسی از شما را به آن، مبتلا ساختند، ...

سختی ها پایان پذیرند

یکی از تصوراتی که ممکن است برخی افراد، در موقعیت ناخوشایند داشته باشند، " پایدار پنداری سختی ها " است. این پدیده ی روانی، ابتدا سختی را برای زمانی هم که وجود ندارد، تثبیت میکند وسپس، همه ی فشار آن در طول زمان را، ...

انتظار گشایش

با توجه به آنچه بیان شد، مسئله ی " انتظار فرج "، معنا می یابد اگر سختی ها پایان پذیرند، پس باید منتظر گشایش بود. انتظار گشایش، نقش بسیار مهمی در کاهش فشار روانی دارد. انتظار فرج، به جهت دمیدن روح امیدواری، خود، فرج ...

کوچک سازی سختی ها

هنر کوچک کردن سختی ها را بیاموزم یکی ازعوامل موفقیت در زندگی، برخورداری از " هنر کوچک سازی " سختی هاست. نخست باید سختی ها را کوچک کرد و سپس آنها را تحمّل نمود. این کار، موجب تحمل پذیری بیشتر سختی ها می گردد. اصل ...

یادآوری سختی های بزرگتر

فشار زیاد یک حادثه را می توان از راه مقایسه نمودن آن با سختی های بزرگتر، کاهش داد. توجه به سختی ها و مصیبت های بزرگتر، اندازه ی سختی وارد شده را کوچک می کند و همین امر، موجب کاهش فشارهای روانی می گردد. ...

تعمیم فشارهای روانی بر گذشته و آینده

هنگام ورود سختی وبلا، برخی افراد، ناخوشایندی حال را به گذشته وآینده ی خود نیز تعمیم می دهند. این افراد، تمام ناخوشایندی های گذشته را زنده می کنند و به هیچ نقطه ی مثبت آن نمی اندیشند و همه " گذشته " را با مقیاس ...

آنچه بود ورفت، مثل آنچه نبود

گاهی چیزی را از دست می دهیم وبی تاب می شویم و گاهی بخاطر آنچه می خواسته ایم و به دست نیاورده ایم، بی تاب می شویم. این دو مسئله را می توان از هم جدا نمود واز هر یک، برای تسکین دیگری استفاده ...

صفحه :