به دخت

 
جديدترين مطالب

شک دررکعتهای نماز (شکهای صحیح یعنی چاره پذیر)

تعداد شکهای صحیح-         شک دو و سه-         شک بین دو و چهار-         شک بین سه و چهار-         شک بین دو وسه و چهار-         شک بین چهار و پنج در حالت نشسته-         شک بین چهار و پنج در حالت ایستاده-         شک بین پنج و شش در ...

کثیر الشک

·       به چه کسی کثیر الشک گفته می شود؟ چند معیار برای تشخیص کثیر الشک وجود دارد 1-   کسی که در یک نماز سه بار شک کند(مثلا سه بار در رکوع یا سجودنمازش شک نماید)

احکام کثیرالشک

وظیفه کثیرالشک چیست؟ 1-اگر در اصل انجام نماز شک کند باید مانند افراد معمولی عمل کند.یعنی اگر به طور کلی شک کند که نمازش را خوانده یا نه، باید اگر در وقت است انجام دهد و اگر وقت نماز گذشته(مثلا در نماز صبح خورشید ...

اقسام شک در نماز:

1-   شکهایی که ایجاد خلل نمی کند، اعتبار ندارد. 2-   شکهایی که ایجاد خلل می کند. 3-   شکهایی که اگر به دستور شک عمل شود ایجاد خلل نمی کند -         شک در اصل نماز -         شک در شرایط نماز -         شک در اجزاء نماز ...

حکم قطع کردن نماز

نمازهای نافله: اگر نماز نافله، نافله غیر نذری باشد قطع آن جایز است. اگر نماز نافله، نافله نذری باشد در رابطه با اینکه قطع آن جایز است یا نه؟ نظر فقها متفاوت است به این صورت که فقهایی که نماز نافله را به خاطر ...

شکهایی که اگر به دستور آن عمل شود ایجاد خلل نمی کند

1-   شک در  اصل نماز: اگر مکلّف به طورکلی شک کند نماز را انجام داده یا نه، اگر در وقت باشد باید نماز را به جا آورد.و اگر وقت نماز گذشته باشد باید اعتنا نکند.اما اگر در صحت نماز شک کند(یعنی شک کند آیا ...

شکهایی که ایجاد خلل می کنند(یعنی اگر این شکها ایجاد شود نماز باطل میشود)

1-   شک در شماره رکعتهای نماز دو رکعتی مثل نماز صبح  و نماز مسافر؛ولی شک در شماره رکعتهای نماز مستحب دو رکعتی و بعضی از نمازهای احتیاط، نماز را باطل نمی کند

شکهایی که ایجاد خلل نمی کنند(نماز در صورت ایجاد شدن چنین شکهایی صحیح است)

1-   شک در چیزی که محل به جا آوردن آن گذشته است.(مثلا اگر شخص در رکوع شک کند که حمد را خوانده یا نه، به این شکش اهمیّتی نمی دهد؛ زیرا محل به جا آوردن آن گذشته است نمازش صحیح است)

وسواسی کیست؟

وسواسی کسی است که حالت ثباتی ندارد و همیشه بنا را بر جهت نفی می گذارد و تفاوتش با کثیر الشک آن است که کثیرالشک همان انسان معمولی است که بر اثر از دست دادن حافظه یا پیش آمدن حادثه نمی تواند ...

صفحه :