به دخت

 
جديدترين مطالب

شیوه و کیفیت برگزاری

نحوه محاسبه سن تکلیف سن بلوغ به سال قمری است و چون هر سال قمری، 345 روز و 6 ساعت است، 10 روز و 18 ساعت از سال شمسی، کمتر است. بنابراین، با کم کردن 96 روز و 18 ساعت از 9 سال شمسی، ...

صفحه :