به دخت

 
جديدترين مطالب

خمس کمک هزینه

آیا به پولی که در مدت تحصیل در دانشگاه به عنوان کمک هزینه دریافت میشود، خمس تعلق می گیرد؟ همه مراجع: خیر، خمس ندارد. تبصره 1: کمک هزینه ی تحصیلی، وامی است که در مدت تحصیل، به دانشجویان پرداخت می شود و اقساط آن ...

خمس کتاب

خمس کتاب آیا به کتاب هایی که برای ترمهای آینده تهیه می کنیم، خمس تعلق می گیرد؟ همه مراجع (به جز بهجت،فاضل لنکرانی، نوری همدانی): بله خمس دارد، مگر اینکه داشتن آنها مورد نیاز ودر شأن شخص باشد، در این صورت خمس ندارد. آیات ...

خمس درآمد دانشجو

آیا به درآمد دانشجویی که تحت تکفّل خانواده است، خمس تعلق می گیرد؟ همه مراجع: چنانچه از درآمد کسب تهیه شده و یک سال از آن گذشته باشد، خمس دارد.

صفحه :