به دخت

 
جديدترين مطالب

غسل ترتیبی

در غسل ترتیبی بیشتر فقها و حضرت امام قدس سره فتوی داده اند که باید به نیّت غسل اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ بدن را بشوید و بعضی از فقها فرموده اند: اول سر و گردن و بعد بدن رابشوید ...

غسلهای واجب

غسلهای واجب هفت تا است؛ 1. غسل جنابت 2. غسل حیض 3. غسل نفاس 4. غسل استحاضه 5. غسل میّت 6. غسل مسّ میّت

صفحه :