به دخت

 
جديدترين مطالب

گفتگو با نامحرم

گفت وگو با نامحرم • برخی از زنان هنگام صحبت کردن، با آب و تاب وصدای نازک سخن می گویند؛ آیا مرد نامحرم میتواند به سخنان او گوش دهد با او صحبت کند؟ همه مراجع: اگر تلذّذ و ترس افتادن به گناه در میان باشد، ...

چت

چت در اینترنت • چت در اینترنت به صورت گفتاری ویا نوشتاری با جنس مخالف – با این شرط که از حدود شرعی خارج نشویم (مثلا برای تبادل نظر) - چه حکمی دارد؟ همه مراجع :اگر بدون قصد لذت وترس افتادن به حرام باشد، اشکال ...

صفحه :