به دخت

 
جديدترين مطالب

صیغه عربی

آیا در عقد ازدواج – دائم یا موقت – عربی خواندن شرط است؟ آیات عظام امام(قدس سره ، خامنه ای، تبریزی، مکارم شیرازی ، سیستانی و وحید: بنابر احتیاط واجب باید صیغه به عربی خوانده شود . آیت الله بهجت: خیر، شرط ...

صیغه عقد دائم و موقت

اگر مردی بخواهد دختری را به عقد دائم خود در آورد چگونه صیغه بخواند؟ همه مراجع: پس از تعیین مهر مرد به وکالت از طرف زن بگوید « اَنکَحتُ مَوُکَلَتی ( بعد از آن نام زن ذکر شود ) نَفسی عَلَی المِهِر المَعلُوم ...

صیغه فارسی

آیا زن ومرد می توانند خودشان صیغه ازدواج را به فارسی بخوانند یا اینکه باید وکیل بگیرند تا عربی خوانده شود؟ آیات عظام امام(قدس سره) ، خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی ، نوری همدانی و وحید خراسانی: اگر نمی توانند خودشان به صورت ...

غلط خواندن عقد

اگر در خواندن عقد نکاح یک حرف یا بیشتر اشتباه شود آیا عقد باطل است؟ همه مراجع: اگر معنای آن عوض شود، عقد باطل است.

صفحه :