به دخت

 
جديدترين مطالب

انس والفت

انس و الفت ایجاد یک ارتباط روحی است. که ضمن آن روح دو انسان به هم می آمیزد وبه یگانگی گرایش پیدا می کند .مثل دو قطره آب که کنار هم قرار می گیرند و به هم می آمیزند. انس با گفت وگو آغاز می ...

موانع انس

- یکی از موانع انس ابزارهایی است که مارا ازهم جدا می کند. پدر که به منزل می رسد روزنامه دستش می گیرد وهر کدام از افراد خانواده که می خواهند با او صحبت کنند نگاهش به روزنامه است . یا همه در خانه حضور ...

انواع انس

- انس قلبی: کسی که می خواهد با شخصی ارتباط وانس ایجاد کند باید آمادگی وزمینه سازی لازم را با در درون خود داشته باشد تا آن حال وهوا برایش ایجاد شود. 2- انس در چهره: درون ما هرچه برای خودش تجزیه وتدوین کند ابتدا ...

صفحه :