به دخت

 
جديدترين مطالب

کوچک سازی سختی ها

هنر کوچک کردن سختی ها را بیاموزم یکی ازعوامل موفقیت در زندگی، برخورداری از " هنر کوچک سازی " سختی هاست. نخست باید سختی ها را کوچک کرد و سپس آنها را تحمّل نمود. این کار، موجب تحمل پذیری بیشتر سختی ها می گردد. اصل ...

یادآوری سختی های بزرگتر

فشار زیاد یک حادثه را می توان از راه مقایسه نمودن آن با سختی های بزرگتر، کاهش داد. توجه به سختی ها و مصیبت های بزرگتر، اندازه ی سختی وارد شده را کوچک می کند و همین امر، موجب کاهش فشارهای روانی می گردد. ...

تعمیم فشارهای روانی بر گذشته و آینده

هنگام ورود سختی وبلا، برخی افراد، ناخوشایندی حال را به گذشته وآینده ی خود نیز تعمیم می دهند. این افراد، تمام ناخوشایندی های گذشته را زنده می کنند و به هیچ نقطه ی مثبت آن نمی اندیشند و همه " گذشته " را با مقیاس ...

آنچه بود ورفت، مثل آنچه نبود

گاهی چیزی را از دست می دهیم وبی تاب می شویم و گاهی بخاطر آنچه می خواسته ایم و به دست نیاورده ایم، بی تاب می شویم. این دو مسئله را می توان از هم جدا نمود واز هر یک، برای تسکین دیگری استفاده ...

صفحه :