به دخت

 
جديدترين مطالب

تعدد حیض در ماه

• خانمی که ماهی یک مرتبه خون می‌دیده، اگر در ماه دو مرتبه خون ببیند، آیا هر دو حیض محسوب می‌شود؟ همه مراجع (به جز سیستانی): اگر هر دو خون نشانه‌های حیض را دارد و حداقل ده روز بین آن دو پاک بوده است، هر ...

تغییر عادت

•: در چه صورت عادت ماهانه زن به هم می‌خورد؟ همه مراجع: اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت ماهانه خود خونی ببیند که در عدد یا وقت یا هر دو یکی باشد، عادت قبلی به هم می‌خورد و به عادت جدید تغییر ...

جلو افتادن عادت

• اگر زن چند روز پشت سر هم با نشانه‌های حیض خون ببیند و پاک شود و سپس با همان نشانه‌ها خون ببیند، کدام حیض محسوب می‌شود؟ همه مراجع (به جز سیستانی، صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی): اگر مجموع روزهایی که خون دیده با روزهای ...

عادت ماهانه متغیر

• زنی به هیچ وجه عادت معینی ندارد، گاهی هفت روز و گاهی پنج روز و مانند آن خون می‌بیند، تکلیفش چیست؟ همه مراجع: این زن، مضطربه محسوب می‌شود و باید مطابق احکام و دستورات او عمل کند. منبع: احکام ویژه ...

عادت ماهانه

• معیار تحقق عادت ماهانه چیست؟ همه مراجع: اگر زن دو بار به یک صورت خون ببیند، عادت او محقق می‌شود. عادت ماهانه سه قسم است: 1. عادت وقتیه و عددیه، 2. عادت عددیه، 3. عادت وقتیه. تبصره: در تحقق عادت ...

صفحه :