به دخت

 
جديدترين مطالب

برتری مرد در قدرت جسمی و توان عقلی

در آیه « الرَجالُ قَوامُونَ عَلَی النِساءِ بِما فََضَلَ اللَهُ بَعضَهُم عَلَی بَعضِ وَ لَِلرِجالُ عَلیَهِنَ دَرَجَةٌ »، بیانگر نوعی تفاوت ذاتی در آفرینش زن و مرد و برتری صنف مرد بر زن است. مفسران، برتری و فضیلت در آیه را، به افزونی مرد ...

زن و عاطفه

زن از نظر عاطفه و احساسات برتر است .تعدادی از نشانه های ظاهری ، نظیر هیجان پذیری بیشتر و سریع تر در زنان، زود به گریه افتادن و اشک ریختن و زود خندیدن آنان، دل سوزی فراوان زنان هنگام دیدن و شنیدن حوادث دل خراش، ...

کرامت ذاتی زن

بسیاری از آیات قرآن، از کرامت و شرافت انسان و برتری وی بر دیگر موجودات حکایت دارد. در سوره اسراء آمده است: وَلَقَد کَرَمنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلنا هُم فِی البَر وَ الَبَحرِ وَرَزَقنا هُم مِن َالطَیِباتِ وَ فَضَلنا هُم عَلیَ کَثِیرِ مِمُن خَلقَنا تَفضِیلاً ...

صفحه :