به دخت

 
جديدترين مطالب

واجبات رکوع

رکوع پنج واجب دارد: 1. خم شدن به قصد رکوع تا حدی که انگشتان دستش به زانوها برسد و بنابر احتیاط مستحب مقداری خم شود که کف دستش به زانوها برسد.

معنای تکبیره الاحرام

نماز با گفتن «اَللهُ اَکبَر» آغاز می‌شود و به آن «تَکبیرَۀُ الاِحرام» می‌گویند. چون با همین تکبیر است که بسیاری از کارها که قبل از نماز جایز بوده بر نمازگزار حرام می‌شود، مانند خوردن و آشامیدن، خندیدن و گریستن. منبع:احکام عمومی، جلد1، محمد وحیدی، ...

احکام قیام

1- واجب است قبل از گفتن تکبیره الاحرام و بعد از آن مقداری بایستد تا یقین کند که تکبیر را در حال قیام گفته است. 2- قیام پیش از رکوع یا متصل به رکوع بدان معنی است که در حالت ایستاده به رکوع برود، ...

آنچه در نیّت معتبر است

1. مشخص کردن نمازی که بنا دارد بخواند؛ اگر در نماز ظهر یا عصر نیّت کند که چهار رکعت نماز می خوانم و معیّن نکند نماز ظهر است یا عصر نماز او باطل است و نیز کسی که مثلا قضای نماز ظهر بر او ...

بعضی از مستحبات سجده

1- در این موارد، مستحب است تکبیر بگوید: * بعد از رکوع و قبل از سجدۀ اول. * بعد از سجدۀ اول، در حالی که نشست و بدنش آرام گرفت.

معنای نیّت

"نیّت" قصد و توجه نسبت به انجام عمل است و لازم نیست نیّت را از قلب خود بگذراند یا مثلا به زبان بگوید دو رکعت نماز صبح میخوانم قربۀً الی الله و بنابر احتیاط واجب نیت نماز را به زبان تلفظ نکند به خصوص ...

چیزهایی که در قیام واجب رعایتش واجب است

1.به فتوای بیشتر فقها و امام قدس سره باید در موقع ایستادن، هر دو پا روی زمین باشد ، ولی لازم نیست سنگینی بدن روی هر دو پا باشد اگر چه مستحب است سنگینی بدن را به طور مساوی روی دو پا بیندازد. ...

انواع قیام

الف- قیام واجب 1.قیام در موقع گفتن تکبیره الاحرام واجب است قبل از گفتن تکبیر و بعد از ان مقداری بایستد تا یقین کند که در حال ایستاده تکبیر گفته است. 2.قیام در حال قرائت(در حال خواندن حمد و سوده و تسبیحات اربعه)؛

قیام

قیام یعنی ایستاده بودن، که در بعضی موارد، از ارکان نماز است و ترک آن نماز را باطل می‌کند ولی افرادی که نمی‌توانند ایستاده نماز بخوانند، می توانند نشسته رو به قبله نماز بخواند، و اگر نشسته هم نتوانند نماز بخوانند، باید خوابیده نماز بخواند ...

واجبات تکبیره الاحرام

1-به عربی صحیح گفته شود. 2- هنگام گفتن «الله اکبر» بدن آرام باشد. 3- تکبیره الاحرام را طوری گفته شود که اگر مانعی در کار نباشد خود فرد صدای خویش را بشنود، یعنی بسیار آهسته نگوید. 4-بنابر احتیاط واجب آن را به ...

می توانی فقط حمد را و فقط یک مرتبه تسبیحات را بخوانی اگر

الف: وقت نماز تنگ باشد. ب: ناچار باشی که سوره را نخوانی، مثلاً بترسدی که اگر سوره را بخوانی دزد یا درنده، یا چیز دیگری به تو صدمه بزند. ج- اگر وقت تنگ باشد تسبیحات اربعه را یک مرتبه بخوانمنبع:احکام عمومی، جلد1، محمد ...

تعیین سوره هنگام گفتن بسم الله الرحمن الرحیم

بنابر قول قوی، وقتی که میخواهد "بسم الله الرحمن الرحیم" بگوید باید سوره را تعیین نماید و اگرسوره ای را تعیین کرد و "بسم الله الرحمن الرحیم" رابه قصد آن سوره گفت ، سپس آن سوره دیگری را نیّت کرد باید دوباره "بسم الله ...

احکام قرائت

1- قرائت رکعت سوم و چهارم نماز باید آهسته خوانده شود، ولی حکم حمد و سوره در رکعت اول و دوم نماز به این شرح است:

قرائت

خواندن حمد و یک سورۀ دیگر در رکعت اول و دوم نماز و خواندن حمد (بدون سوره) یا تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم را «قرائت» گویند.

وظیفه کسی که نمی‌تواند به طور معمول رکوع کند

1-کسی که نمی‌تواند به مقدار رکوع خم شود باید به هر اندازه که می‌تواند خم شود. 2- کسی که اصلاً نتواند خم شود باید نشسته رکوع کند. 3- کسی که نمی‌تواند نشسته رکوع کند باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع، با سر ...

برخی از مستحبات رکوع

1- مستحب است ذکر رکوع را سه یا پنج یا هفت مرتبه بلکه بیشتر بگوید 2- مستحب است پیش از رفتن به رکوع در حالی که راست ایستاده تکبیر بگوید.

ایستادن و آرامش بعد از رکوع

بعد از تمام شدن ذکر رکوع، باید بایستد و بعد از آن که بدن آرام گرفت به سجده برود و اگر عمداً پیش از ایستادن، یا پیش از آرام گرفتن بدن به سجده برود نمازش باطل است. منبع:احکام عمومی، جلد1، محمد وحیدی، انتشارات سنابل.

آرامش بدن در رکوع

1-در رکوع باید به مقدار ذکر واجب، بدن آرام باشد. 2- اگر پیش از آن که به مقدار رکوع خم شود و بدن آرام گیرد، عمداً ذکر رکوع را بگوید، نمازش باطل است. 3- اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب، عمداً سر ...

ذکر رکوع

در رکوع، هر ذکری گفته شود کافی است، ولی احتیاط واجب آن است که به قدر سه مرتبه «سُبحانَ اللهِ» یا یک مرتبه «سُبحانَ رَبِیَ العَظیمِ وَ بِحَمدِهِ» کمتر نباشد. منبع:احکام عمومی، جلد1، محمد وحیدی، انتشارات سنابل

رکوع

در هر رکعت بعد از قرائت نمازگزار باید به اندازه‌ای خم شود که بتواند دست را به زانو بگذارد و این عمل را «رکوع» می‌گویند.

صفحه :  [اولین] [آخرین]