به دخت

 
جديدترين مطالب

در موارد زیر باید به جای وضو و غسل تیمم کرد

1.در تمام وقت آبی که با ان وضو بگیرد ند ارد. 2. دست پیدا کردن به آب برایش دشوار باشد. 3. دست پیدا کردن به آب برایش خطر یا ضرر داشته باشد. 4. برای دست پیدا کردن به آب باید مرتکب کار ...

دستور تیمّم

در تیمبم چند چیز واجب است؛ 1. زدن کف دو دست با هم بر چیزی که تیمّم بر آن صحیح است. 2. کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی و دو طرف آن ، از جایی که موی سر می روید، تا ابروها و بالای ...

صفحه :