به دخت

 
جديدترين مطالب

مشارکت سیاسی زنان در ایران، غرب و اسلام

چکیدهدر این مقاله موضوع مشارکت سیاسی زنان مورد بحث قرار گرفته و همچنین به بررسی مشارکت سیاسی زنان در ایران، قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شده است. تا قبل از دوران حکومت پهلوی، زنان ایران در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی نقشی نداشتند. ...

برتری مرد در قدرت جسمی و توان عقلی

در آیه « الرَجالُ قَوامُونَ عَلَی النِساءِ بِما فََضَلَ اللَهُ بَعضَهُم عَلَی بَعضِ وَ لَِلرِجالُ عَلیَهِنَ دَرَجَةٌ »، بیانگر نوعی تفاوت ذاتی در آفرینش زن و مرد و برتری صنف مرد بر زن است. مفسران، برتری و فضیلت در آیه را، به افزونی مرد ...

زن و عاطفه

زن از نظر عاطفه و احساسات برتر است .تعدادی از نشانه های ظاهری ، نظیر هیجان پذیری بیشتر و سریع تر در زنان، زود به گریه افتادن و اشک ریختن و زود خندیدن آنان، دل سوزی فراوان زنان هنگام دیدن و شنیدن حوادث دل خراش، ...

کرامت ذاتی زن

بسیاری از آیات قرآن، از کرامت و شرافت انسان و برتری وی بر دیگر موجودات حکایت دارد. در سوره اسراء آمده است: وَلَقَد کَرَمنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلنا هُم فِی البَر وَ الَبَحرِ وَرَزَقنا هُم مِن َالطَیِباتِ وَ فَضَلنا هُم عَلیَ کَثِیرِ مِمُن خَلقَنا تَفضِیلاً ...

محرم نامحرم

در فرهنگ اسلامی، زنان و مردان جامعه، به دو گروه کلی محارم وغیر محارم تقسیم می شوند. محارم سه گروه اند:        زنان ومردانی که ارتباط نسبی وخونی دارند       زنان ومردانی که خویشان سببی هستند وبا یکدیگر ارتباط شرعی ...

استمرار و تداوم کانون گرم خانواده

نه تنها ازدواج وتشکیل خانواده دراسلام، امری ارزشمند ومورد سفارش پیشوایان دینی ماست، که حفظ وتداوم آن نیز ارزشمند و مورد تأکید اسلام است. اسلام در مقررات خود برای حفظ وتداوم بنا  ي خانواده، می کوشد ارتباط گرم وصمیمی همسران که با ازدواج ایجاد ...

ازدواج وتشکیل خانواده

 ازدواج، پیمان زناشویی شرعی است که بین زن و مرد ایجاد می شود و آن دو را به هم پیوند می دهد و برقراری ارتباط جنسی دائم یا موقت میان آنان را مجاز می گرداند. خانواده، و یک واحد اجتماعی است که از دو رکن ...

تقدم ارزش های معنوی بر منافع مادی

اصل زندگی انسان توجه به خدا و رعایت معنویات است؛ زیرا آدمی در سایه معنویات به کمال حقیقی خویش می رسد و به هدف آفرینش نزدیک می شود. زندگی مادی وسیله ای برای رسیدن  انسان به این هدف است. براین اساس اگر به دست آوردن ...

صفحه :