به دخت

 
جديدترين مطالب

درمان علمی

درمان علمی غیبت به صورت اجمالی آن است که انسان فواید و زیان‌های غیبت را با هم مقایسه کند، در این مقایسه معلوم می‌شود که فایدۀ غیبت یک فایدۀ خیالی است و در حقیقت هیچ فایده‌ای ندارد؛ زیرا انسان چند دقیقه بذله‌گویی کرده و با ...

درمان عملی

از آنجا که ترک غیبت، بسیار مشکل است، در آغاز راه باید زحمت بسیار متحمل شد و در نبردی سخت با نفس درآویخت تا زبان از سلطه نفس اماره بیرون آمده و عقل زبان را هدایت کند.  برای رسیدن به این هدف، نخست باید با خود ...

رحم و شفقت

انسان گاه کسی را گرفتار و مبتلا دیده، غمگین می‌شود و حال او را برای دیگران بازگو می‌کند. هرچند نظریه‌پردازان علم اخلاق بازگو کردن حال دیگران را حتی از سر مهربانی و ترحّم غیبت می‌دانند، ولی امام خمینی (قدس سره) معتقد است اگر نقل حال ...

خشم و تعجب از منکرات

گاهی انسان از عمل زشتی که دیگری انجام می‌دهد، چنان تعجب کرده یا خشمگین می‌شود که آن را برای دیگران بازگو می‌کند. منبع: علم اخلاق، جلد2 ، انتشارات مرکز نشر هاجر.

استهزا

منشأ این رفتار نیز خودبرتربینی است. شخص استهزاکننده می‌خواهد دیگران را با استهزا، تحقیر کند و خود را بزرگ جلوه دهد. منبع: علم اخلاق، جلد2 ، انتشارات مرکز نشر هاجر.

شوخی و بذله‌گویی

انسان گاه برای گرمی مجلس و خندۀ دیگران، غیبت می‌کند.

فرو نشاندن حسد

اگر کسی نسبت به جایگاه اجتماعی دیگری حسد ورزد، تلاش می‌کند با بیان عیوب او در نظر مردم کوچکش کند.

اظهار برتری

کسانی که ضعف و نقصی در خود احساس می‌کنند، معایب دیگران را برمی‌شمرند تا از این راه برتری خود را اثبات کنند.

تبرئۀ خود

گاهی عمل زشتی را به انسان نسبت می‌دهند و او برای اثبات بی‌گناهی خود فاعل اصلی را نام می‌برد.

پیشگیری

هنگامی که انسان بداند از شرّ زبان کسی آسوده نخواهد بود، سعی می‌کند شخصیت او را تخریب کند تا سخنانش بی‌اعتبار و بی‌تأثیر شود.

همانندیابی

هنگامی که انسان کار زشتی را انجام می‌دهد، برای فرار از نکوهش وجدان خود و دیگران سعی می‌کند کسانی را که همانند او آن عمل زشت را انجام داده‌اند، نام ببرد. منبع: علم اخلاق، جلد2 ، انتشارات مرکز نشر هاجر.

همراهی با دوستان

گاهی انسان برای این که دل دوستان حاضر را به دست آورد و یا آنها را از خود نرنجاند، آنان را در لذت بردن از غیبت دیگران یاری و همراهی می‌کند. منبع: علم اخلاق، جلد2 ، انتشارات مرکز نشر هاجر.

فرو نشاندن عصبانیت

بدگویی واکنش انسانی است که از کسی ناراحتی دارد و با ذکر معایب او خود را آرام می‌کند. منبع: علم اخلاق، جلد2 ، انتشارات مرکز نشر هاجر.

حکم غیبت

قرآن کریم می‌فرماید: «وَ لاَ يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ؛ از یکدیگر غیبت نکنید. آیا دوست دارید که گوشت برادر مردۀ خود را بخورید؟ البته از آن، کراهت و نفرت دارید.» پیامبر گرامی اسلام(صل الله علیه و آله) می‌فرماید: ...

شنیدن غیبت

غیبت گناهی است که بدون شنونده تحقق نمی‌یابد. شنوندۀ غیبت در تحقق این گناه نقش چشمگیری دارد. پیامبر گرامی اسلام(صل الله علیه و آله) می‌فرماید: «المستمع أحد المغتابین؛ شنوندۀ غیبت، یکی از دو غیبت‌کننده است.» از این رو، شنوندۀ غیبت، همانند غیبت‌کننده گناهکار بوده و ...

تعریف غیبت

در روایات غیبت به دو صورت تعریف شده است: 1- غیبت عبارت است از بیان عیب کسی که اگر آن را بشنود، ناراحت می‌شود. 2- غیبت عبارت است از بیان عیب مخفی دیگران. امام صادق(علیه السّلام) می‌فرماید: «غیبت آن است که چیزی را که خدا ...

صفحه :