به دخت

 
جديدترين مطالب

احکام خون

خون های نجس خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد یعنی اگر رگ او را ببرند خون فوران می کند، نجس است، مانند مرغ و گوسفند . خونی که گاهی موقع دوشیدن شیردیده می شود نجس است و شیر را نجس می کند .

ادرار ومدفوع

ادرار ومدفوع تمامی حیوانات حلال گوشت، مانند گوسفند و مرغ پاک است حتی حیواناتی که گوشتشان مکروه است مانند اسب، الاغ و قاطر . ادرار و مدفوع انسان و حیوان‌های حرام‌گوشت که خون جهنده دارند یعنی اگر سر او را بِبُرند خون جستن میکند( فوران ...

لباس خیس

  * اگر لباس انسان خیس شود و نداند که با آب خیس شده یا با ادرار وظیفه چیست؟ اگر انسان نداند چیز پاکی نجس شده یا نه؟ پاک است (مثلاً لباسی را که نمی‌داند نجس شده یا نه) و جستجو و وارسی هم لازم نیست، هرچند ...

صفحه :