به دخت

 
جديدترين مطالب

بخل، دشمن آسایش زندگی

تفکری که دارایی و ثروت را منشأ خوش بختی می داند، از یک سو، به طمع دچار می شود تا مال بیشتری گرد آورد و از سوی دیگر، به بخل روی می آورد تا مال را مدت بیشتری نزد خود نگه دارد و از تلف ...

خداوند روزی را تضمین کرده است

خداوند متعال، تضمین کرده است که روزی انسان را در هر شرایطی تأمین می کند. تأمین کننده روزی، کسی است که مالک آفرینش است، و تضمین کننده آن، کسی است که مقتدر و شکست ناپذیر است. قرآن کریم می فرماید:« خداست روزی رسان، و ...

ذخیره می کنم تا ثروتمند شوم!

تصور انسان این است که برای راحتی زندگی، فقط باید امکانات بیشتری فراهم کرد و درآمد بیشتری داشت. باید هرچه بیشتر بهره مند شد، تا لذت زندگی را درک کرد. این باور و تصور، میل به داشتن و بیشتر خرج کردن و بیشتر بهره مند ...

روزی فردا، فردا می آید

ترس از آینده و چگونگی تأمین روزی، یک نگرانی عمومی است. روزی، یکی از نیاز های اساسی انسان است و از این رو، معمولاً این نگرانی وجود دارد که آینده چه خواهد شد؟ آیا روزی فردا خواهد رسید؟ و ...در این حالت، آینده، تاریک و ...

چیزهایی که باعث فقر می‌شود

پاک نکردن خانه از تارهای عنکبوت.به دروغ‌گویی عادت نمودن.لعن و نفرین کردن به والدین و فرزندان.

صفحه :