به دخت

 
جديدترين مطالب

کارکرد روانی مقایسه ی نزولی

مقایسه ی نزولی، از آن دست آموزه هایی نیست که می گوید: " به خود تلقین کن که وضع خوبی داری و از بهترین زندگی ها برخورداری و در بهترین مکانها ساکن هستی و بهترین شغل را همسرداری و....". اینها توهم خوشی است. آموزه ی ...

صفحه :