به دخت

 




جديدترين مطالب

خمس وسایل ضروری

به جهت نیاز وسایلی خریده ام؛ ولی با اینکه بیش از یک سال از خریدآنها می گذرد، هیچ استفاده ای نکرده ام، آیا به اینها خمس تعلق می گیرد؟ همه مراجع(به جز سیستانی و وحید خراسانی): چنانچه در معرض استفاده بوده، خمس ندارد. آیة ...

خمس وسایل ضروری زندگی

آیا به پولی که برای خرید وسایل ضروری زندگی ذخیره می شود، خمس تعلق می گیرد؟ آیات عظام امام (رحمة الله)، تبریزی، سیستانی، مکارم شیرازی و وحید خراسانی: چنانچه سال خمسی از آن بگذرد، خمس دارد. آیة الله بهجت: اگر بدون پس انداز ...

خمس وام مسکن

آیا به پولی که جهت گرفتن وام مسکن، در بانک گذاشته میشود وچندین سال از آن میگذرد، خمس تعلق می گیرد؟ آیات عظام امام (رحمة الله)، تبریزی، خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی و وحید خراسانی: آری، خمس دارد. آیات عظام بهجت، ...

خمس رهن

آیا به پولی که از درآمد کسب تهیه شده و به عنوان رهن به صاحب خانه پرداخت می شود، خمس تعلق می گیرد؟ آیات عظام امام(رحمة الله) و سیستانی: خمس دارد و هر زمان دریافت شد یا دریافت آن ممکن گردید، باید فوری خمس آن ...

صفحه :