به دخت

 
جديدترين مطالب

لکه‌بینی

• خانمی که عادتش شش روز است، پس از پاک شدن غسل کرده است، روز هشتم لکه‌ای خون (با نشانه‌های حیض) مشاهده کرده و پاک شده است؛ آیا باید دوباره غسل کند؟ همه مراجع: آری، باید دوباره غسل کند. • زنی که عادتش ...

صفحه :