به دخت

 
جديدترين مطالب

ازدواج با بهایی

آیا ازدواج موقت با دختر بهایی جایز است؟ همه مراجع: خیر، ازدواج دائم و موقت با آنان جایز نیست. تبصره. فرقه بهائیت محکوم به کفر است و ازدواج کافر خواه دائم و خواه موقت، صحیح نیست.

اجازه پدر مسیحی

آیا برای ازدواج با دختر مسلمانی که پدرش مسیحی است اجازه پدرش شرط است؟ همه مراجع: خیر، کافر ( هرچند پدر باشد ) بر دختر مسلمان ولایت ندارد.

صفحه :