به دخت

 
جديدترين مطالب

بچه لوس دوست ندارم!

اول ازهمه بایدقوانینی دقیق ومعین داشته باشیم وبچه هارانیزتشویق به این قوانین کنیم.لوس نکردن بچه هاکاری سخت اما مهم در تربیت بچه هاست.

صفحه :