به دخت

 
جديدترين مطالب

بچه ام كم دل وجراته

درباره اين مسأله فراوان با او صحبت نکنيد. اگر خودش مايل بود درباره ترسش با شما سخن بگويد، با علاقه مندي به سخنانش گوش دهيد و بدان توجه کنيد.

کودک کم روی من!

خصوصيات شخصيتي كودكان كم‌رو:از بزرگ‌تر و گاهي گروه هم‌سالان خود هراس دارد.در عقب كلاس مي‌نشيند.عرق مي‌ريزد.زود تسليم مي‌شود.

صفحه :