به دخت

 
جديدترين مطالب

تمکین

زن در غیر مواردی که از نظر شرع محدودیت دارد (مثلاً زمانی که از ایام عادت ماهیانه است یا در احرام یا در حال روزۀ واجب و نه مستحب)، واجب است نسبت به خواسته مرد، در مسألۀ کام‌گیری تسلیم باشد، حتی مستحب است در این ...

صفحه :