به دخت

 
جديدترين مطالب

شاهد ازدواج

آیا ازدواج شاهد گرفتن لازم دارد؟ همه مراجع: خیر در عقد ازدواج –دائم یا موقت – حضور شاهد لازم نیست.

شرایط عقد

شرایط عقد ازدواج را بیان کنید؟ ازدواج دارای شرایطی است؛ از جمله : 1.به صورت شفاهی صیغه خوانده شود نه نوشتاری. 2. قصد انشای عقد داشته باشند. 3. بین ایجاب و قبول موالات رعایت شود. 4. صیغه را به ...

عقد در ایام عادت

آیا خواندن عقد در حال حیض صحیح است؟ همه مراجع: آری، صحیح است.

فسخ عقد

اگر بعد از عقد ازدواج معلوم شود که مرد عیب دارد که زن می تواند عقد را فسخ کند، آیا در این هنگام حق مطالبه مهر را دارد؟ همه مراجع: اگر بعد از نزدیکی عقد را فسخ کند، می تواند تمام مهریه خود ...

وکیل عقد ازدواج

آیا خود مرد می تواند از طرف زن وکیل شود و عقد را بخواند؟ همه مراجع: آری می تواند در اجرای صیغه عقد ایا زن هم می تواند از طرف دختر و پسر وکیل شود؟ همه مراجع: آری می تواند.

صفحه :