به دخت

 
جديدترين مطالب

می توانی فقط حمد را و فقط یک مرتبه تسبیحات را بخوانی اگر

الف: وقت نماز تنگ باشد. ب: ناچار باشی که سوره را نخوانی، مثلاً بترسدی که اگر سوره را بخوانی دزد یا درنده، یا چیز دیگری به تو صدمه بزند. ج- اگر وقت تنگ باشد تسبیحات اربعه را یک مرتبه بخوانمنبع:احکام عمومی، جلد1، محمد ...

تعیین سوره هنگام گفتن بسم الله الرحمن الرحیم

بنابر قول قوی، وقتی که میخواهد "بسم الله الرحمن الرحیم" بگوید باید سوره را تعیین نماید و اگرسوره ای را تعیین کرد و "بسم الله الرحمن الرحیم" رابه قصد آن سوره گفت ، سپس آن سوره دیگری را نیّت کرد باید دوباره "بسم الله ...

احکام قرائت

1- قرائت رکعت سوم و چهارم نماز باید آهسته خوانده شود، ولی حکم حمد و سوره در رکعت اول و دوم نماز به این شرح است:

قرائت

خواندن حمد و یک سورۀ دیگر در رکعت اول و دوم نماز و خواندن حمد (بدون سوره) یا تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم را «قرائت» گویند.

صفحه :