به دخت

 
جديدترين مطالب

محرم نامحرم

در فرهنگ اسلامی، زنان و مردان جامعه، به دو گروه کلی محارم وغیر محارم تقسیم می شوند. محارم سه گروه اند:        زنان ومردانی که ارتباط نسبی وخونی دارند       زنان ومردانی که خویشان سببی هستند وبا یکدیگر ارتباط شرعی ...

استمرار و تداوم کانون گرم خانواده

نه تنها ازدواج وتشکیل خانواده دراسلام، امری ارزشمند ومورد سفارش پیشوایان دینی ماست، که حفظ وتداوم آن نیز ارزشمند و مورد تأکید اسلام است. اسلام در مقررات خود برای حفظ وتداوم بنا  ي خانواده، می کوشد ارتباط گرم وصمیمی همسران که با ازدواج ایجاد ...

ازدواج وتشکیل خانواده

 ازدواج، پیمان زناشویی شرعی است که بین زن و مرد ایجاد می شود و آن دو را به هم پیوند می دهد و برقراری ارتباط جنسی دائم یا موقت میان آنان را مجاز می گرداند. خانواده، و یک واحد اجتماعی است که از دو رکن ...

تقدم ارزش های معنوی بر منافع مادی

اصل زندگی انسان توجه به خدا و رعایت معنویات است؛ زیرا آدمی در سایه معنویات به کمال حقیقی خویش می رسد و به هدف آفرینش نزدیک می شود. زندگی مادی وسیله ای برای رسیدن  انسان به این هدف است. براین اساس اگر به دست آوردن ...

صفحه :