به دخت

 
جديدترين مطالب

اشاعۀ فحشا و بی‌عفتی

برخی از دختران و پسران به دلیل همکاری با شبکه‌های خارجی و کسانی که قصد تهاجم فرهنگی به کشورهای اسلامی را دارند، با جنس مخالف ارتباط برقرار کرده، از این طریق به اشاعۀ بی‌عفتی و گناه اقدام می‌کنند. کسانی هستند که از سوی سازمان‌های خارجی ...

الگو گرفتن از جوامع غیرخودی

متأسفانه بخش قابل توجهی از جوانان ما، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی خود را از جوامع غیرخودی و غیراصیل می‌گیرند. بی‌تردید گسترش ارتباطات اجتماعی، توسعه فناوری و وسایل ارتباط جمعی و عوارض پدیدۀ جهانی شدن در همۀ عرصه‌ها، در این خودباختگی و روی آوردن به فرهنگ ...

انگیزۀ جنسی

از انگیزه‌های دیگر ارتباط دختر و پسر، بهره‌بری جنسی است. این پدیده در میان اقشاری از جامعه که از لحاظ رشد فکری و فرهنگی در انحطاط شدیدی به سر می‌برند، بیشتر دیده می‌شود. این افراد برای ارضای غرایز جنسی خود، همۀ ارزش‌های خانوادگی و فردی ...

تأمین نیاز عاطفی

دختران و پسرانی که در خانواده مورد بی‌محبتی قرار می‌گیرند و از وضعیت روانی و اجتماعی خویش ناراضی هستند، همچنین خود را سرگردان و آشفته می‌یابند، از طریق برقراری روابط پنهان با جنس مخالف، درصدد کسب رضایت و یا به عبارت دیگر به دنبال یافتن ...

کسب شناخت برای ازدواج

انگیزۀ بسیاری از جوانان به ویژه دخترانی که به ارتباط با جنس مخالف رو می‌آورند، کسب اطلاعات در مورد طرف مقابل و انتخاب آگاهانۀ او به عنوان همسر آینده است. این گروه بر این باورند که با دوستی و ارتباط بهتر می‌توانند ابعاد شخصیتی فرد ...

کسب وجهۀ اجتماعی

یکی دیگر از انگیزه‌های ارتباط با جنس مخالف این است که پسران، داشتن دوست دختر را برای خود یک قدرت اجتماعی تصور می‌کنند و دختران نیز داشتن دوست پسر را یک جاذبۀ فردی و اجتماعی برای خود به حساب می‌آورند. این افراد همچنین برای این ...

صفحه :