به دخت

 
جديدترين مطالب

استحاضه متوسطه

• استحاضه متوسطه چیست؟ همه مراجع (به جز مکارم شیرازی): استحاضه متوسطه آن است که هرگاه زن، پنبه را داخل کند، خون در پنبه فرو رفته و از طرف دیگر ظاهر شود؛ ولی به نوار بهداشتی و مانند آن- که به طور معمول خانم‌ها ...

تغییر استحاضه متوسطه

• اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح یا بعد از نماز ظهر و عصر به کثیره تبدیل شود، تکلیفش چیست؟ همه مراجع: اگر بعد از نماز صبح به کثیره تبدیل شود، باید برای نماز ظهر و عصر یک غسل و ...

وظایف مستحاضه متوسطه

• وظیفه مستحاضه متوسطه چیست؟ همه مراجع (به جز مکارم شیرازی): مستحاضه متوسطه چند وظیفه دارد؟ 1. برای هر نماز باید پنبه (نوار بهداشتی) را عوض کند. 2. باید ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده، تطهیر کند. 3. برای هر ...

غسل استحاضه متوسطه

• اگر مستحاضه متوسطه و کثیره از خون پاک شود، آیا باید غسل هم کند؟ همه مراجع (به جز سیستانی و مکارم شیرازی): اگر بداند از هنگامی که برای نماز قبل غسل کرده تاکنون خون از او قطع شده و به طور کلی پاک ...

صفحه :