به دخت

 
سنگسار

درزمان خلافت امیرالمومنین زنی به پیشگاه حضرت علی می آید ودرحضور جمع یاران واصحاب که درمسجد جمع بودند اظهارمیدارد واعتراف میکند که زنا کرده!

امام علی اصلا توجهی به زن نمی کند!

زن باردوم حرف خود را تکرار کرده وطلب مجازات برای خودش میکند

بازامام توجهی نمی کند!

 

 

بارسوم باز زن حرف خودرا تکرار میکند ومی گوید مجازات این جهان مرا ازاین گناه پاک خواهد کرد لطفا مجازات کنید

امام بامکثی طولانی به اومیگوید برو خانه ات وفردا بیا!

زن میرود وفردایش دوباره همان سخنان را می گوید!

امام دوباره او را حواله به فردا میدهد تا بلکه ازاین اعتراف منصرف شده ونیاید!

زن برای روز سوم باز همین سخنان را درحضور همه اعتراف میکند

اصحاب متعجب ومنتظر حکم امام هستند

امام اززن می پرسد آیا بارداری؟

زن جواب میدهد بله

امام میفرماید برو و کودکت را به دنیا بیاور!

زن میرود وبعداز ماهها دوباره برمیگردد وهمان سخنان را عرض میکند که مراز گناهم پاک گردان!

امام میفرماید برو ودوسال به کودکت شیر بده!

زن میرود وبعداز دوسال دوباره برمیگردد ومصرّ به اجرای حکم است!

اعتراض مردم حاضر که خواهان اجرای حکم سنگسار بودند امام را بر آن داشت تا حکم را اجرا کند!

امام علی ،حسنین را باخود میبرد!!

وروبه جمعیت کرده ومیگوید فقط کسانی میتوانند به این زن سنگ بزنند که خود دچار گناه کبیره نباشند

جمعیت یک به یک سنگها را برزمین میریزند!

امام علی دوسنگ ریزه برداشته وبه دست امام حسن وامام حسین میدهد واین دوسنگ ریزه به سمت زن توبه کار پرتاب میشود !

زن به خانه نزد کودکش برمیگردد!

این چهره ی واقعی اسلام تشیع واحکام پاک الهیست

مبتلا ی به تبلیغات کثیف واسلام هراسی دشمنان اسلام نشوید!

مأخذ:داستان راستان نوشته استادشهید مرتضی مطهری

1394/11/3نظرات ارسال شده
نرگس
دوشنبه 19 بهمن 1394


عالی


5
0

ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 


کلمات کلیدی بانونت , اسلام، زنا، سنگسار ، زن ,


نام شما : ایمیل دوست شما :