به دخت

 
واجبات رکوع

رکوع پنج واجب دارد:
1. خم شدن به قصد رکوع
تا حدی که انگشتان دستش به زانوها برسد و بنابر احتیاط مستحب مقداری خم شود که کف دستش به زانوها برسد.

2. ذکر رکوع
انسان هر ذکری را که در رکوع بگوید کافی است؛ ولی احتیاط واجب آن است که به اندازه سه مرتبه "سبحان الله " یا یک مرتبه " سبحان ربی العظیم و بحمده " کمتر نباشد.
3. طمأنینه (آرامش بدن) در موقع گفتن ذکر رکوع در حال اختیار
4. راست ایستادن بعد از رکوع
راست ایستادن بعد از رکوع واجب است طوریکه اگر بعد از رکوع نایستد و به سجده رود نمازش باطل است.
5. طمأنینه (آرامش بدن) در حال ایستادن بعد از رکوع
طمأنینه (آرامش بدن) در حال ایستادن بعد از رکوع واجب است طوریکه اگر عمدا ترک کند نمازش باطل است.
منبع:احکام عمومی، جلد1، محمد وحیدی، انتشارات سنابل.
ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 


کلمات کلیدی رکوع،واجبات،بانونت ,


نام شما : ایمیل دوست شما :